Raksti

Kā to saukt latviski?

LZA Terminoloģijas komisija saņem daudzus jautājumus par to, kā latviski nosaukt jaunas parādības, lietas, jēdzienus. Ieskatam — jautājumi un atbildes, kas ievietotas “Terminoloģijas jaunumos”.

Viesuniversitāte

Kā latviski saucamas universitātes, ko angļu valodā apzīmē ar terminiem home university un host university?

Angļu valodā ar terminu home university apzīmē universitāti, kurā students sācis studēt un pēc vairāku mēnešu vai pāris gadu “viesošanās” citā universitātē (pašu zemē vai ārzemēs) atgriežas, lai pabeigtu studijas un saņemtu diplomu.

Ieteicamais latviskais termins: pašzemes universitāte (ja “viesošanās” studijas ir ārzemēs) jeb pašuniversitāte (ko var attiecināt uz jebkuru no abiem variantiem).

Ar terminu host university angļu valodā apzīmē universitāti, kurā students “viesojas” savu citā universitātē aizsākto studiju laikā, lai pēc zināma laika atgrieztos sākotnējā universitātē un saņemtu diplomu.

Ieteicamais latviskais termins: vieszemes universitāte jeb, īsāk un vispārinātāk, — viesuniversitāte.

Dvīņlīgums

Kāds varētu būt angļu termina twinning contract latviskais ekvivalents?

Tā kā runa ir par līgumu, ko vienas valsts atsevišķa institūcija slēdz ar vairāku citu valstu attiecīgām institūcijām, lai pakāpeniski ieviestu vienveidīgus nosacījumus vai kārtību noteiktā sadarbības segmentā, latviski ieteikts tiešs angļu termina tulkojums dvīņojumlīgums. LZA Terminoloģijas komisijas sēdē tika izteikts viedoklis, ka varētu izmantot arī īsāku un vienkāršāku salikteni dvīņlīgums (pēc analoģijas ar terminu dvīņpilsēta).

Vingruma klubs

Kas ir “fitness” un “fitnesa” klubi? Vai tas ir oficiāli apstiprināts termins? Kā to saukt latviski?

LZA Terminoloģijas komisijā “fitness” nav apstiprināts. Tas ir angļu vārda “fitness” tiešs pārcēlums latviešu valodā. Angļu — latviešu vārdnīcā angļu vārds “fitness” tulkots kā “piemērotība; derīgums; (fiziska) sagatavotība”.

Oksfordas vārdnīcā vārds “fit” (kas ir vārda “fitness” pamatā) vienā nozīmē skaidrots kā “būt ar labu veselību, labā atlētiskā stāvoklī”. To attiecina uz personu, kas ir harmoniski veidota, labā kondīcijā, kvalitātē, lai būtu noderīga, piemērota noteiktām funkcijām, darbībām. Vārdu “fitness” attiecina uz nodarbībām, kas saistītas ar vingrošanu, sportu, fizisko sagatavotību. Šo nodarbību mērķis ir veidot labu stāju, vingru augumu, sekmēt spraigumu kustībās, radīt možu, mundru noskaņojumu, palīdzēt uzturēt labu fizisko un garīgo labsajūtu un veselību, jo “veselā miesā mājo vesels gars”. Saskaņā ar LZA TK Sporta terminoloģijas apakškomisijas priekšsēdētāja, pedagoģijas doktora U. Švinka formulējumu “tā ir spēja dzīvot laimīgu un līdzsvarotu dzīvi; tas ietver ne tikai cilvēka fiziskās sagatavotības rādītājus, bet arī viņa intelektuālo, emocionālo, sociālo, garīgo stāvokļa raksturojumu”.

Secinājums: tā kā pašu nodarbību pamatā ir vingrošana, kas veido vingru augumu, stāju un ir veselības un labā garīgā noskaņojuma ķīla, angļu vārdam “fitness” par atbilstošu terminu latviešu valodā ieteicams vārds “vingrums”. Tas labi noder arī kluba nosaukumā: vingruma klubs — saprotami un pievilcīgi.

Publicēts: Latvijas Avīzē 2004. g. 28. jūnijā