Ziņas

Informatīvs seminārs “Latviešu valodas aģentūras jaunākie pētījumi”

Latviešu valodas aģentūra aicina apmeklēt informatīvu semināru par jaunākajiem veiktajiem pētījumiem š.g. 1. jūlijā plkst. 15:00 Rīgā, Lāčplēša ielā 35–8 (3. stāvā). Informatīvajā seminārā žurnālisti un sabiedrības pārstāvji tiks iepazīstināti ar Latviešu valodas aģentūras veiktajiem pētījumiem un četrām jaunākajām grāmatām.

“Migrācijas ietekme uz valodas vidi Latvijā”

Ņemot vērā darbaspēka migrācijas aktualitāti Latvijā un pasaulē, tika veikts pētījums ar mērķi noskaidrot, vai un kā migrācijas procesi ietekmē Latvijas valodas situāciju. Valodas prasme ir būtiskākais priekšnoteikums sekmīgai savstarpējai saziņai. Tradīcijas un ieražas, tautas priekšstatu veidu un noteiktu pasaules skatījumu, arī attieksmi pret valsts un tautas vērtībām migranti var apgūt tikai ar valodas palīdzību integrācijas procesā, valoda tiek uzskatīta par pirmo un galveno integrācijas veidu un līdzekli. Tieši valodas barjera rada principiālas problēmas, kurām Eiropas Savienības valstīs tiek meklēti risinājumi. Pētījums tika veikts sadarbībā ar Sabiedriskās domas pētījumu centru SKDS.

“Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi Nr. 5”

Latviešu valodas aģentūra, turpinot savulaik regulāri iznākušo „Latviešu valodas kultūras jautājumu” tradīciju, 2005. gadā izdeva pirmo populārzinātnisko rakstu krājumu „Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi”. Šogad klajā nāk jau piektais numurs. Populārzinātniskā rakstu krājuma satura izstrādātāji – Liepājas Universitātes Latviešu valodas katedra.
Krājumā ievietoti raksti par aktuāliem latviešu valodas prakses jautājumiem ? valodas līdzekļu lietojumu reklāmā, zilbes uzsvaru citvalodu personvārdos, uzrunas etiķetes ievērošanu pusaudžu runā, pārmērīgu īpašības vārdu izmantojumu publiskajā saziņā, divdabju funkcionēšanu preses valodā un terminu darināšanas problēmām. Publicēti arī LZA Terminoloģijas komisijas lēmumi un ieteikumi, kā arī valodas konsultācijās biežāk uzdotie problēmjautājumi. Krājums domāts ikvienam, kam interesē valodas prakses jautājumi, runāto un rakstīto tekstu kvalitāte mūsdienu latviešu valodā.

“Valodas lietojums diasporā: citu valstu prakse un Latvijas rīcībpolitikas izvērtējums”

Pētījums tika veikts ar Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta grantu shēmas „Īstermiņa ekspertu fonds” atbalstu. Projekta mērķis –veicināt vienotas valsts politikas latviešu valodas ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanu diasporā.
Lai atbalsts diasporā dzīvojošajiem noritētu veiksmīgi, būtisks ir vienots skatījums, uzdevumi un ar ārzemju latviešu nepieciešamībām saskaņota Latvijas atbildīgo iestāžu darbība. Kā liecina citu valstu pieredze, katra valsts ir atbildīga par nacionālo vērtību saglabāšanu diasporā, kur valodai ir galvenā nozīme. Stipra latviešu diaspora ir atbalsts Latvijas pozitīvā tēla veidošanā, profesionālu un politisku mērķu sasniegšanā pasaulē, kā arī latviešu valodas, kultūras un tradīciju popularizēšanā. Latviešiem diasporā jārada iespēja saglabāt savu nacionālo identitāti, bez kuras nav iedomājama pilnvērtīgas personības attīstība, kā arī jānovērtē mūsdienās tik nozīmīgais ekonomiskais un stratēģiskais ieguvums Latvijai ilgtermiņā.

“Latviešu valoda mazākumtautību skolā: 4. klase”

Mācību komplektu veido mācību grāmata, skolotāju grāmata un darba burtnīca. Komplekts paredzēts latviešu valodas apguvei mazākumtautību skolā atbilstīgi mācību priekšmeta standartam. Mācību grāmatā ir tematiski sakārtoti dažādi mācību uzdevumi un izmantoti dažādu autoru un žanru lasāmie teksti. Tie rosinās uzzināt interesantus faktus par apkārtējo pasauli, paplašināt redzesloku un izklāstīt savu pieredzi. Mācību grāmata aicina kļūt par aktīvu latviešu valodas pētnieku, apgūt pareizrunas un  pareizrakstības prasmes un izprast vārdu daudzveidīgās nozīmes tekstā. Tā mudina būt vērīgam, klausoties latviešu valodas skanējumā, un ar prieku runāt, rakstīt un lasīt latviski.

Ļoti ceram, ka šajos krājumos ikviens lasītājs atradīs sev ko jaunu un interesantu, pārdomas vai diskusijas rosinošu.
Uz tikšanos seminārā!

2010. gada 1. jūlijā plkst. 15.00
Latviešu valodas aģentūrā
Lāčplēša ielā 35-8 (3. stāvā), Rīgā

Lūgums informēt par ierašanos.
Kontaktpersona Inita Vītola, tālr. 67201686