Kopsim savu valodu

Kā veidojam teikumus?

Televīziju skatās un arī radio piesaista daudz klausītāju. Valoda, ko tur dzirdam, bieži ir nelatviska, piesārņota ar citu valodu nevajadzīgiem atdarinājumiem. Citu valodu vārdi mums var būt derīgi, ja tos lietojam savā vietā, lai apzīmētu tādas parādības un lietas, kam mūsu pašu valodā nav sava vārda vai arī tas nav atrasts. Arī citu valodu atdarinājumi var būt lietderīgi kādos īpašos nolūkos, piemēram, lai rādītu cittautiešu runāšanu. Bet, ja citu valodu īpatnības lietojam bez jēgas, tad šāda runāšana tikai bojā latviešu valodu.

Mūsu valodā dzirdams ne vien liels daudzums nevajadzīgu vārdu, kas noklausīti no citām valodām, — krievu, angļu, vācu —, bet tiek atdarināta arī šo citu valodu gramatika. Daži pat apgalvo, ka gramatika visām valodām esot vienāda un, ja labi zinot, piemēram, angļu valodas gramatiku, tad latviešu gramatika nemaz neesot jāzina. Šādas domas ir pavisam aplamas, bet diemžēl tā laikam domā daudzi Latvijas televīzijas un radio darbinieki. Abās galvenajās televīzijas valsts programmās un arī radio raidījumos arvien biežāk dzirdami pēc svešas gramatikas parauga veidoti teikumi. Tas izklausās šādi.

— Sagatavots brīvās tirdzniecības līguma starp abām valstīm projekts. — Viņa ir divu grāmatu par Mocartu autore. — Parakstīts sadarbības kultūras un dažādās humanitārās jomās līgums.

Šādi teikumi dzirdami 2004. gadā, un tajos nav ievēroti latviešu valodas teikuma izveides noteikumi: starp nesaskaņoto apzīmētāju un apzīmējamo vārdu ir novietoti kādi teikuma locekļi, kas tur neiederas, un teikums tā kļūst neskaidrs.

Latviski pareizi minētie teikumi varētu būt, piemēram, šādi.

— Sagatavots projekts brīvās tirdzniecības līgumam starp abām valstīm. — Viņa ir sarakstījusi divas grāmatas par Mocartu. — Parakstīts līgums par sadarbību kultūrā un dažādās humanitārās jomās.

Nevietā lietojot lietvārdus ar izskaņu –šana, arī rodas aplami teikumi, kas ir tikpat grūti uztverami kā iepriekš minētie kļūdainie teikumi.

— Notiks jaunbūvējamā tilta pār Buļļupi projekta sabiedriska apspriešana. — Nolemts uzsākt priekšlikumu par jūras avāriju seku likvidēšanu izstrādi. — Rīgas dome saņēmusi vairākus priekšlikumus prāmju satiksmes starp Rīgu un Stokholmu atjaunošanai. — Savienība ir sākusi lemšanu par ietekmes uz vidi noteikšanu.

Lai šie teikumi nebūtu grūti uztverami, tie jāpārveido tā, lai nesaskaņotais apzīmētājs nebūtu šķirts no apzīmējamā vārda. Varētu būt šādi teikumi.

— Sabiedrība apspriedīs jaunbūvējamā Buļļupes tilta projektu. — Sāks izstrādāt priekšlikumus, kā likvidēt jūras avāriju sekas. — Rīgas dome saņēmusi vairākus priekšlikumus, lai atjaunotu prāmju satiksmi no Rīgas uz Stokholmu. — Savienība ir sākusi lemt, kā noteikt ietekmi uz vidi.

Iepriekš minētās kļūmes teikumu veidojumā radušās, atdarinot tādas valodas, piemēram, angļu, kurās nav daudz lietvārdu galotņu, kas ir latviešu valodā.

Vēl sliktāki teikumi rodas, ja starp nesaskaņoto apzīmētāju un apzīmējamo vārdu novieto ne vien kādus teikuma locekļus, bet veselu palīgteikumu. Šāda kļūda rodas kā netiešs tādu valodu atdarinājums, kurās nesaskaņotais apzīmētājs ir aiz apzīmējamā vārda. Latviešu valodā šāds nesaskaņotais apzīmētājs ir apzīmējamā vārda priekšā, piemēram, līdzekļu izlietošanas pārbaude. Ja nu svešajā valodā uz nesaskaņoto apzīmētāju, kas atrodas aiz apzīmējamā vārda, attiecas kāds palīgteikums, tad, neapdomīgi tulkojot, šis apzīmētājs kopā ar palīgteikumu nokļūst apzīmējamā vārda priekšā un rodas šādi teikumi.

— Sāks to līdzekļu, kas ieņemti par reklāmām, izlietošanas pārbaudi. — Sākusies Juglas ezera baseina, kurā darbojas 15 attīrīšanas iekārtas, izpēte. — Aplūkosim Eiropas organizāciju, kurās jau esam vai kurās cenšamies iekļūt, svarīgākos jautājumus.

Pareizā latviešu valodā šos teikumus var veidot dažādi. Var izmantot vietniekvārda kurš formas, lai norādītu vārdu, uz ko attiecas palīgteikums. Var viena teikuma vietā veidot divus. Var rīkoties vēl kā citādi. Teikumi varētu būt šādi.

— Sāks pārbaudīt, kā izlietoti tie līdzekļi, kas ieņemti par reklāmām. — Juglas ezera baseinā darbojas 15 attīrīšanas iekārtas, un sākusies baseina izpēte. — Aplūkosim to Eiropas organizāciju svarīgākos jautājumus, kurās jau esam iestājušies vai kurās cenšamies iekļūt.

Nav pamata iebildumam, ka, piemēram, pēdējā teikumā vārds kuras attiecoties uz vārdu jautājumi. Vārds jautājumi ir vīriešu dzimtē, bet kuras — sieviešu dzimtē, tātad tas attiecas uz vārdu organizācijas.

Ļoti neveikls teikums rodas, ja starp nesaskaņoto apzīmētāju un apzīmējamo vārdu ir vairāki palīgteikumi. — Filmas, kas stāsta par triju Baltijas valstu bēgļu likteņiem, par likteņiem, kuru nākotnes izpostīšanā Molotova un Ribentropa paktam bija izšķirīga nozīme, pirmizrāde notika tieši pirms gada.

Teikumu var pārveidot šādi, lai tas būtu saprotams. — Filma ir par triju Baltijas valstu bēgļu likteņiem pēc Otrā pasaules kara, par likteņiem, ko izpostījis Molotova un Ribentropa pakts. Tās pirmizrāde notika tieši pirms gada.

Televīzijas un radio ziņu un citu raidījumu darbiniekiem lielāka vērība jāvelta pareizam teikumu veidojumam.

Publicēts Latvijas Avīzē
2004. gada 26. martā