Kopsim savu valodu

Realizēt

Svešvārds realizēt latviešu valodā ir jau visai sen ar nozīmi – panākt, ka kļūst par īstenību; īstenot. Šāds vārda realizēt skaidrojums ir vārdnīcās. Bet šo vārdu bieži manām ar nozīmi – pārdot.

“Baltijas tirgus jau ir nopietns ekonomisks lielums, kur var realizēt saražoto.” “Nupat cūkas realizējām gaļas kombinātā.” “Latvijā no 1998. gada 1. janvāra ir atļauts ražot, ievest un realizēt cigarešu paciņas, kurā nikotīna daudzums nepārsniedz 1,5 miligramus.” “Realizēt alkoholu būs tiesības tikai tiem tirgotājiem, kas saņēmuši licenci.”

Šādā nozīmē vārdu realizēt sāka lietot padomju okupācijas gados, īstenojot tolaik komunistu partijas izvirzīto tēzi par internacionalizēšanu: “Nāciju tuvināšanās objektīvais process rada pārmaiņas arī kultūras nacionālajā formā, piemēram, valodā. Arī nacionālā forma pilnveidojas, atbrīvojas no novecojušā, respektīvi – internacionalizējas.”

Viena no valodas internacionalizēšanas formām bija prasība lietot svešvārdus latviešu valodas vārdu vietā, kā arī ieviešot tos citos gadījumos. Tā arī vārda pārdot vietā sāka lietot vārdu realizēt ar nozīmi – nodot kaut ko cita rīcībā, īpašumā un saņemt pretī ekvivalentu preci, parasti naudu; pārdot. Diemžēl šī nozīme vārdam realizēt ievietota arī padomju laikā tapušajā Latviešu literārās valodas vārdnīcas 6. sējuma 2. grāmatā, kas izdota 1987. gadā, minot šādus piemērus: “Izaudzētā raža rūpīgi jānovāc un ātri jārealizē”; “Saziedots mantu bija bagātīgi, bet tās gausi realizējās naudā”; “Aģitatore pastāstīja, ka sovhozs sekmīgi izpildījis uzdevumus piena un gaļas realizācijā”.

Atcerēsimies Konstantīna Karuļa recenziju par šo vārdnīcu laikrakstā Diena 1997. gada 20. janvārī, kur teikts, ka vārdnīcā ir politisks un ideoloģisks piesārņojums, no kura jāatbrīvojas, un ka vārdnīca rakstīta pēc Maskavas norādījumiem.

Tagad ir pavisam skaidrs, ka vārdnīcā minētajos piemēros labāk būtu bijis lietot vārdus pārdot, pārdošana (nevis realizēt, realizēšana).

Labojami arī šā raksta sākumā minētie teikumi.

“Baltijas tirgus jau ir nopietns ekonomisks lielums, kur var pārdot saražoto (nevis – realizēt saražoto).” “Nupat cūkas pārdevām (nevis realizējām) gaļas kombinātā.” “Latvijā no 1998. gada 1. janvāra ir atļauts ražot, ievest un pārdot (nevis realizēt) cigarešu paciņas, kurās nikotīna daudzums nepārsniedz 1,5 miligramus.” “Pārdot (nevis realizēt) alkoholu būs tiesības tikai tiem tirgotājiem, kas saņēmuši licenci.

Autors: Jānis Kušķis
Publicēts: laikraksta Neatkarīgā Rīta Avīze pielikumā Hedvigas Kundzes Avīze 2004. g. 13. aprīlī