Ziņas

Izstrādātas valodas politikas nostādnes

Lai nodrošinātu latviešu valodas kā valsts valodas un Eiropas Savienības (ES) oficiālās valodas ilgspēju, tās lingvistisko kvalitāti un konkurētspēju, Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) un Valsts valodas aģentūra izstrādājusi valsts valodas politikas pamatnostādnes 2005.—2014. gadam.

Tās paredzētas, lai izstrādātu un ieviestu latviešu valodas attīstības juridisko, pedagoģisko un lingvistisko aspektu pamatprincipus, nodrošinātu valsts valodas funkcionēšanas juridisko pamatojumu, veiktu latviešu valodas vispusēju izpēti, veicinātu latviešu valodas kvalitatīvu apguvi kā latviešu, tā Latvijas minoritāšu vidū un nodrošinātu mazākumtautību pārstāvju iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, nodrošinot arī mazākumtautību valodu attīstību un lietošanu saskaņā ar starptautiskajiem standartiem.

Valsts valodas politikas pamatnostādnēs kā galvenā problēma valsts valodas politikas jomā minēta valodu konkurence, latviešu valodas vides nepietiekamā nevienmērīgā paplašināšanās un valodas nepilnvērtīga funkcionēšana. Problēma ir arī nesakritība starp valsts valodas un minoritātes valodas nominālajām un faktiskajām sociolingvistiskajām funkcijām, ar latviešu valodas lietošanu saistītā darba kvalitātes neuzlabošanās vai pakāpeniska pasliktināšanās, indivīda labklājības kvalitātes humanitārajā aspektā pasliktināšanās, lingvistiskā attieksme, iespējamā sabiedrības sociālā dezintegrācija.

Valsts valodas politikas pamatnostādnēs minēti galvenie rīcības virzieni: valsts valodas statusa juridiskā nodrošināšana un apguves veicināšana, valsts valodas zinātniska izpēte, kopšana un attīstīšana, Latvijas integrācijas ES lingvistisko aspektu nodrošināšana un sabiedrības līdzdalības nodrošināšana valsts valodas politikas īstenošanā.

Raksta autors: LETA
Publicēts: laikrakstā Latvijas Avīze 2004. g. 13. maijā